PetterssonBryggareSyftet med Pb

Pb har startats för att vi har insett att det finns plats för ett bolag som arbetar helt efter Byggsektorns etiska regler. Vi lägger stort värde i att arbeta seriöst och hålla det som är upphandlat mellan parterna. Vi tror på att kunden vill ha vackra ändamålsenliga bostäder och kontor och därför har vi personal och externa kontakter med kunskaper att skapa bostäder och kontor som du trodde inte var möjligt att göra.

Byggsektorns Etiska regler:

• Aktör inom samhällsbyggnadssektorn skall inte åta sig uppdrag som strider mot allmän rättsuppfattning, eller på annat sätt kan anses oacceptabelt från allmän synpunkt. Aktör skall verka för sund konkurrens och iaktta god marknadsföringssed.

• Samarbetet med övriga parter inom ramen för ett uppdrag skall präglas av korrekta affärsrelationer, tydliga avtal och ömsesidig respekt.

• Aktör inom samhällsbyggnadssektorn skall inta en strikt hållning till s.k. kontakt- och relationsskapande åtgärder i form av t.ex. otillbörliga gåvor eller resor.

• Aktör inom samhällsbyggnadssektorn får inte anlita eller samarbeta med oseriösa aktörer. S.k. svartjobb skall aktivt motverkas.

• Aktör inom samhällsbyggnadssektorn skall utföra sitt uppdrag fackmässigt och inom ramen för god affärssed. Alla uppdrag skall genomföras med sådan kompetens och sådana resurser som behövs för uppgiften.

• Aktör inom samhällsbyggnadssektorn får inte skada övriga parters eller kollegors anseende genom att opåkallat och utan saklig grund yttra sig kritiskt om deras förhållanden.